برنامه درسی

برنامه کلاسی دوره اول مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه کاشان

         ساعت

روزهای هفته

8-10

10-12

14-16

16-18

18-20

شنبه

گروه(1)

گروه(2)

گروه(1)

گروه(2)

گروه(1)

گروه(4)

گروه(1)

گروه(4)

-

یکشنبه

گروه(4)

گروه(4)

گروه(4)

گروه(2)

گروه(1)

گروه(5)

گروه(1)

گروه(5)

دوشنبه

-

-

گروه(5)

گروه(2)

گروه(5)

گروه(2)

گروه(5)

سه شنبه

-

-

-

-

-

چهارشنبه

گروه(3)

-

-

-

گروه(3)

پنجشنبه

گروه(3)

گروه(3)

گروه(3)

-

-


لینک دانلود فایل